نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

فائقه امیرزاده؛ محمود کمره ای؛ غلامرضا داداش زاده