نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

علی اصغر میرقاسمی؛ حلیا رحمان