نویسنده = ������������ ��������
بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

دوره 41، شماره 8، دی 1386

علی اصغر میرقاسمی؛ حلیا رحمان