نویسنده = ���������� �������������� �������������������