نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

قاسم دهقانی اشکذری؛ علی اکبر آقاکوچک؛ مهرداد کوکبی