نویسنده = ���������������������������� ��������������������