نویسنده = ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

علی شکوه فر؛ سیدمحمدرضا خلیلی؛ فرامرز آشنای قاسمی