نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی؛ علی بخشعلی پور