نویسنده = �������������� ������ ��������
اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی؛ علی بخشعلی پور