نویسنده = احمدرضا پیشه ور
تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

حسین احمدی کیا؛ احمدرضا پیشه ور