نویسنده = �������� ������ ����������
بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

علی شکاری فرد؛ کاظم سیدامامی؛ فرانسوا بودن