نویسنده = رضا خالو کاکائی
طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

رضا خالو کاکائی؛ امین میرزایی؛ همایون استکانچی