نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

محمدمهدی منتظر رحمتی؛ سیدحسین قافله باشی