نویسنده = �������� ������������ ��������������
توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

سیدنادعلی قدمی؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا بهبهانی نیا