نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی)

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

سیدمهدی زهرائی؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ سید فرید هاشمی