نویسنده = ������������ ��������
تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

شهرام وهدانی؛ امیر رادپی