نویسنده = ���������� ������ �������� ����������
بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

بهرخ حسینی هاشمی؛ روح الله احمدی جزنی