نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

بهرخ حسینی هاشمی؛ روح الله احمدی جزنی