نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

مسعود تابش؛ سیامک گوشه؛ محمدجواد یزدان پناه