نویسنده = ���������������� ��������������
وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

رضا آقاطاهری؛ محمودرضا دلاور؛ نصرالله کمالیان