نویسنده = �������� �������� �������� ��������
بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

جعفر راثی زاده غنی؛ عباس صادق زاده عطار