نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین کاشانی زاده؛ محمود موسوی مشهدی