نویسنده = ����������������������������
آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378

فرزاد زرگری اصل؛ محمود کمره ای؛ محمدرضاالشریف؛ بهمن دولتشاهی