نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی

دوره 42، شماره 8، زمستان 1387

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مهرداد آقایی نیت


2. مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

حمید مدرس؛ اسماعیل جمشیدی؛ شکوفه حکیم