نویسنده = �������������� ��������������
مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

حمید مدرس؛ اسماعیل جمشیدی؛ شکوفه حکیم