نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

داود دوست محمدی؛ بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان