نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

محمدرضا بهاری؛ بابک کریم دادیان