نویسنده = بابک کریم دادیان
ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

محمدرضا بهاری؛ بابک کریم دادیان