نویسنده = ���������������������� ����������
چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

محمود کمره ای؛ پیمان شهسواری؛ کوروش کلانترزاده