نویسنده = �������������� ��������������
ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

علیرضا حبیبی؛ حمید محرمی؛ عباسعلی تسنیمی