نویسنده = �������� ���������������� ������
تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

عباسعلی ذاکری؛ محمدمهدی علی نیا