نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

مهرداد آقایی خفری؛ رضا محمودی