نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

محمد محجوب جهرمی؛ مهدی جعفری