نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قابها با اعضای خمیده و مقطع متغیر

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

رضا عطارنژاد؛ حمیدرضا ولیپور