نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ حسن بهار