نویسنده = ������������ ������������
پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

سیامک سراج زاده؛ علی کریمی طاهری؛ منصور نجاتی؛ جهاندار ایزدی؛ مهرداد فتاحی