نویسنده = علی کریمی طاهری
پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

سیامک سراج زاده؛ علی کریمی طاهری؛ منصور نجاتی؛ جهاندار ایزدی؛ مهرداد فتاحی


طراحی فورجینگ به کمک کامپیوتر

دوره 52، شماره 0، شهریور 1371

علی کریمی طاهری