نویسنده = �������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

محمدرضا بهاری؛ علی اکبر رحمتی پور