نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379

پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری