نویسنده = �������������������� ����������
مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

فرشاد ورامینیان؛ علی دانش