نویسنده = �������������� ��������
شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

مجتبی صدر عاملی؛ حسین مناف زاده؛ جعفر توفیقی


مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

مجتبی صدر عاملی؛ رجبعلی رادبوی؛ جعفر توفیقی