نویسنده = �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل