نویسنده = ���������� ������ �������� �������������� ������
مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

سید خطیب الاسلام صدر نژاد؛ افروز برنوش؛ محمد قربانی