نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

نصراله تابنده؛ اسداله قاضوی؛ منصور محی الدین قمشه ای