نویسنده = �������������������� ������������ ��������������