نویسنده = پرویز پورقهرمانی
فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

منوچهر اولیازاده؛ پرویز پورقهرمانی