نویسنده = پور، عبدالعظیم محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج