نویسنده = ���������������� ���������� ����������
شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

ایرج محمودزاده کنی؛ فیروز امامی فروشانی