نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

ایرج محمودزاده کنی؛ فیروز امامی فروشانی