نویسنده = �������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

رضا توکلی مقدم؛ محسن صادق عمل نیک؛ محمد علی رفعتی