نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی