نویسنده = علیرضا فریدونیان
رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

علیرضا فریدونیان؛ حمیدرضا زارع؛ حمید لسانی؛ دارا معظمی