نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

عظیم فرد؛ احد توکلی؛ رضا فرجی دانا