نویسنده = �������� ��������
تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

عظیم فرد؛ احد توکلی؛ رضا فرجی دانا